Salgsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed
Alle tilbud, salg og leverancer er omfattet af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

2. Priser
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. netIP’s priser fremgår af netIP’s til enhver tid gældende prisliste,
kontrakter, bilag eller af et konkret tilbud.

Priserne er baseret på nettoprisindekset pr. november 2014. Priserne reguleres pr. 1. januar hvert år i henhold til
den procentvise udvikling i nettoprisindekset fra november til november, første gang pr. 1. januar 2015.

Herudover tager netIP forbehold for at regulere priserne som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter
m.v. samt for det tilfælde at priserne på tredjepartsleverancer ændres som følge af stigninger i priserne fra
tredjepartsleverandørerne.

3. Levering/Risikoovergang
Levering af engangsydelser finder sted ved overgivelse af varen på den af kunden angivne adresse jf. faktura.
Mens levering af abonnementsydelser sker løbende. Risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse
overgår til kunden ved levering.

Levering sker for købers regning. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af netIP’s til
enhver tid gældende prisliste.

4. Betaling og morarenter
Ved ethvert køb forfalder købesummen til betaling ved levering. Sidste rettidige betalingsdag er 8 dage efter
fakturering har fundet sted, medmindre andet er aftalt. Køber er forpligtiget til at betale morarenter ved
betaling efter sidste rettidige betalingstidspunkt. Morarenter tilskrives hver den 1. i måneden med 2 % af den
forfaldne saldo. Renten beregnes fra forfald til betaling finder sted.

5. Produktinformation
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og
ændringer kan ikke gøres gældende over for netIP.

6. Produktændringer
netIP forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig
ulempe for køber.

7. Immaterielle rettigheder
Enhver leverance af netIP’s ydelser/produkter sker med respekt for de pågældende indehaveres immaterielle
rettigheder, og netIP er uden ansvar af nogen art for kundens handlinger i strid med disse rettigheder.

8. Ansvarsbegrænsning og Erstatningsansvar
Hvis kunden ønsker at påberåbe sig en mangel, skal kunden straks give netIP skriftlig meddelelse herom samt anføre,
hvori manglen består. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget mangler og ikke reklameret som anført,
kan kunden ikke senere gøre manglen gældende. netIP kan frit vælge af afhjælpe manglen eller foretage omlevering.
Såfremt netIP anmoder derom, skal kunden umiddelbart efter reklamationen for kundens regning og risiko returnere
den angiveligt mangelfulde leverance til netIP i original emballage. Herefter tager netIP stilling til, om man vil foretage
en eventuel afhjælpning/omlevering.
Forandringer eller indgreb i netIP’s leverancer eller ydelser uden skriftligt samtykke, fritager netIP for enhver forpligtelse
og ethvert ansvar.
netIP er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, der er en følge af væsentlig misligholdelse med en leverance eller
anden væsentlig misligholdelse fra netIP’s side.
netIP er alene ansvarlig for kundens direkte tab i det omfang, ansvaret er omfattet af netIP’s IT-ansvarsforsikring. netIP
er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, mistede besparelser, tabt
avance, eller indirekte udgifter i forbindelse med tab af data.
netIP er ligeledes ikke ansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en leverance skyldes forsinkelse eller forringede
forbindelser i kommunikationsinfrastrukturen, som netIP ikke er ansvarlig for, eller forsinkede eller manglede leverancer
fra forsyningsvirksomheder eller fremmede leverandører, der ikke er undergivet netIP’s administration, og hvis ydelser
er en forudsætning for netIP’s leverance.
netIP’s samlede erstatningsansvar pr. skade, herunder serieskader, kan under ingen omstændigheder overstige netIP’s
erstatningsmaksimum på netIP’s IT-ansvarsforsikring på kr. 2.500.000.

9. Transport af rettigheder og pligter
netIP er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

10. Ejendomsforbehold
netIP har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum inkl. leveringsomkostninger med tillæg af evt.
renter og omkostninger er betalt.

11. Garanti
For det tilfælde at netIP giver kunden en garanti svarer denne garanti til den, som netIP har modtaget fra
underleverandør/producent. Der henvises til netIP’s underleverandørs eller de enkelte producenters til enhver tid
gældende garantibestemmelser.

12. Force Majeure
Såfremt aftalens opfyldelse eller denne indgåelse hindres eller udsættes, som følge af eksempelvis krig og mobilisering,
oprør eller uroligheder, naturkatastrofer, strejker eller lock-outs, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverance
fra underleverandør, brand, virus, manglende transport mulighed, import-/eksport restriktioner eller andre
omstændigheder, som sælger ikke har indflydelse på, er sælger ansvarsfri overfor køber. Sælger er i disse tilfælde
berettiget til at annullere ordren helt eller delvist eller at levere ordren, når opfyldelseshindringen er ophørt.

13. Værneting
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med en kontrakt eller de generelle salgs- og leveringsbetingelser mellem
netIP og kunden, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved
Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af
voldgiftssagen.

netIP
Tlf. 8219 4444, netip.dk
CVR-nr.: 25 24 29 47

Support